09 kwiecień 2021

Klauzula Informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie na potrzeby monitoringu wizyjnego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO) informujemy o następujących
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących w związku z tym
Pani/Panu prawach,:
1. Administrator Danych
Administratorem danych osobowych jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie mający
siedzibę przy ul. Krakowskiej 123, 43-512 Bestwina, kontaktować się z Administratorem można za
pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z
którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie za pomocą:
a) adresu email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b) pisemnie na adres siedziby administratora
3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
a) Monitoring wizyjny jest niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze tj. : zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz zapobieganie przypadkom naruszania
prawa na terenie monitorowanym. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 50
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art.
art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
b) Monitoringiem wizyjnym objęto teren przyległy do budynku położonego przy ul. Krakowskiej 123 w
Bestwinie tj. budynek siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie tj. ciągi komunikacyjne, parking,
chodniki oraz budynek GOK tj. wejście,korytarz,klatka schodowa.
c) Monitoringiem wizyjnym objęto teren przyległy do budynku położonego przy ul. Kościelnej 57 w
Bestwinie tj. Muzeum Regionalnego im. Ks. Zygmunta Bubaka w Bestwinie obejmujący ciągi
komunikacyjne, chodniki, teren ,,Parku Miniatur w Bestwinie’’ oraz bezpośrednie sąsiedztwo w tym
parking
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora Danych Osobowych wyłącznie:
a) podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa takim jak np. sąd,
prokuratura, policja etc.
b) podmiotom świadczącym obsługę serwisową monitoringu.
5. Informacja o udostępnianiu danych osobowych do Państw trzecich
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji
międzynarodowej. 6. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będziemy
przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów o których mowa w pkt. 3, tj. aż do nadpisania
przez okres maksymalnie 1 miesiąca, a przez okres dłuższy w przypadku wystąpienia sytuacji
przewidzianej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego np. zobowiązania nałożonego przez
uprawnione organy
6. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów o których
mowa w pkt. 3, tj. aż do nadpisania przez okres maksymalnie 1 miesiąca, a przez okres dłuższy w
przypadku wystąpienia sytuacji przewidzianej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego np.
zobowiązania nałożonego przez uprawnione organy
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do
a) dostępu do treści swoich danych,
b) żądania usunięcia danych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
8. Informacja o wymogu podania danych osobowych oraz konsekwencjach z tego wynikających
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jednak niezbędne do przebywania
na terenie obiektu Administratora. Jeżeli nie chce Pani/Pan by Pani/Pana dane były przetwarzane,
prosimy o nie wchodzenie na oznakowany obszar objęty monitoringiem.
9. Informacja o prawnie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie jest to: Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) adres: Stawki 2, 00- 193 Warszawa
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana nie będą oparte na zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji. Dane osobowe nie będą też poddawane procesowi profilowania.